Bulgarian

<<Home

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА:

100 години от обявяване Независимостта на България

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка е посветен на 100-годишнината от обявяване независимостта на България и е част от официалните чествания за отбелязване на годишнината, която се провежда под патронажа на Президента на Република България – г-н Георги Първанов.

За целта е създаден и Национален инициативен комитет с председател г-н Сергей Станишев, министър-председател.

Организатори на конкурса са Министерство на образованието и науката, община Велико Търново и РИО – Велико Търново. Той се провежда на три етапа – I етап:12.VI.2008 г. – 22.IX.2008 г.; II етап: 23.IX.2008г. – 15.XI.2008г.; III етап: 16.XI.2008 г. – 23. IV. 2009г.

Цели:

* Да се предостави възможност на младите хора да изразят своето отношение към обявяване независимостта на България (22. 09. 1908);
* Да се насочи вниманието на младите хора към националната, балканската и европейска история;
* Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора;
* Да се даде възможност на учениците чрез средствата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) да представят своята гледна точка за значението и актуалността на събитието в националната ни история;
* Да се формират умения и компетенции за работа по проект - самостоятелно или в екип;
* Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и активно гражданство.

Условия за участие:

В конкурса за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка могат да участват всички ученици от страната и чужбина, разпределени в две възрастови групи;

+ V – VIII клас
+ IX – XIII клас

Изисквания към представените проекти и творби:

Да отговарят на темата на конкурса, с акцент към следните тематични кръгове:

1. 22.09.1908 и българската история – личности и събития.
2. Международната общност и актът на независимостта.
3. Празниците на независима България.
4. Независимостта в медиите – някога и днес
5. Независимостта – някога и днес
6. Независима България, Балканите и Европа – преди сто години и сега
7. Независимостта - места на паметта, символи и знаци
8. Независима България, отразена в литературата и изкуството

* Предложените тематични кръгове са примерни и могат да бъдат разширявани, допълвани и конкретизирани;

І . Мултимедийни проекти

Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.

* При колективното участие в разработването на един проект могат да участват максимум 3 ученици;
* Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

* Участниците с мултимедийни проекти следва да посочат всички източници, които са ползвали при разработването на проекта;
* Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния адрес, телефон, e-mail;
* Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или свободноразпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows;
* Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем;
* Проектите могат да бъдат представени и като обикновено слайдшоу в Power Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др.
* Мултимедийните проекти да имат времетраене до 10 минути.

Оценяване:

* Разработките се оценяват от национална комисия.

Критерии за оценяване:

* осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;
* умение за излагане на фактите;
* елементи на изследователска дейност;
* оригиналност и творчески подход към темата;
* представяне на проекта чрез интегриране на ИКТ;
* използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;
* езикова и стилистична култура;
* естетическо изпълнение;
* спазване на посочените специфични изисквания.

ІІ. Есе

Участието с есе е индивидуално.

Оценяване:

* Есетата се оценяват от национална комисия.

Критерии за оценяване:

* ясно и точно формулирана теза;
* удачно подбрани аргументи;
* личностна позиция;
* оригиналност и творчески подход към темата;
* разработките да се отнасят към един от изброените тематични кръгове,
* допуска се творчески подход при формулировката на заглавието;
* езикова и стилистична култура;
* обемът да не е повече от 2 листа формат А4.

ІІІ. Стихотворение и разказ

Учениците могат да участват с повече от една творба, която да е посветена на 100 годишнината от обявяване Независимостта на България.

Оценяване:

* Разработките се оценяват от национална комисия.

ІV. Рисунка

Всеки участник може за изпрати не повече от две рисунки с размери до 35/50 см., като може да се използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж.

Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:
- лично и фамилно име на автора, точен адрес;
- клас и училище;
- телефон за контакт

Оценяване:

* Рисунките се оценяват от национална комисия.

Всички материали за конкурса / мултимедийни презентации, във вид на запис на диск, есета, стихотворения, разкази и рисунки/ да се изпращат на адрес:

5000 - Велико Търново

ул.”Васил Левски”13

Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново

Кина Котларска – ст.експерт по история

или на e-mail: riovt_kotlarska@yahoo.fr

Информация за националния ученически конкурс ще бъде качена на

www.rio-vt.hit.bg

www.veliko-turnovo.bg

I-ви Етап 12.VI.2008 г. – 22.IX.2008 г.

Краен срок за изпращане на материалите – 09 септември 2008 г.

Обявяване на резултатите до 12.09.2008 г.

Церемония по награждаването – 18 и 19 септември в град Велико Търново.

Национално и регионално медийно отразяване на историческото събитие

II-ри Етап 23.IX.2008 г. – 15.XI.2008 г.

Краен срок за изпращане на материалите – 22 октомври 2008 г.

Обявяване на резултатите до 27.10.2008 г.

Церемония по награждаването – 1 ноември в град Велико Търново.

Национално и регионално медийно отразяване на историческото събитие

III-ти Етап 16.XI.2008 г. – 23.IV.2009 г.

Краен срок за изпращане на материалите – 13 април 2009 г.

Обявяване на резултатите до 17.04.2009 г.

Церемония по награждаването – 23 април в град Велико Търново.

Национално и регионално медийно отразяване на историческото събитие, с участие на всички номинирани ученици от Националните конкурси

Награди:

o Ще бъдат раздадени 3 награди (първа, втора и трета) за всеки раздел: мултимедийни проекти, есе, стихотворение/разказ и рисунка.
o Наградите се осигуряват от организаторите;
o Всички отличени получават грамоти;
o Всички участници получават сертификат за участие;
o Класираните на първите три места презентации ще бъдат представени в сайта на РИО – Велико Търново и ще бъдат разпространени за нуждите на учебните заведения в страната.

Уведомяване:

* Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон, факс или по електронна поща, в зависимост от посочен от тях адрес за комуникация.

about us | contact us |advertising | site map
©LaGrange Design,
Privacy Policy & Legal Notice